Regels en reglementen

Deze pagina bevat informatie over huisregels, AVG, LDF, klachtenfunctionaris, klachtenregeling en disclaimer.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, beschadiging van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Schade door de patiënten toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio Topzorg, dan wel MTC Veendam , kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet gerookt worden.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. Fysio Topzorg heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Bejegening

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Bij Fysio Topzorg en MTC Veendam kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is bij Fysio Topzorg wettelijk verplicht vanuit de WGBO en bij Fysio Topzorg en MTC Veendam is het beiden noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor de financiële afhandeling.

Fysio Topzorg kan persoonsgegevens van u vragen ten behoeve van:

 • Het behandelproces en behandelovereenkomst.
 • Registratie voor (medische) trainingen (MTC Veendam) in abonnementsvorm.

Welke info wordt er bewaard?

 • Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN, ID of paspoortnummer
 • Adres, telefoonnummer(s), mailadres
 • Huisarts, verzekeringsgegevens, polisnummer,
 • Gezondheidsgegevens

De plichten van Fysio Topzorg en MTC Veendam
Fysio Topzorg en MTC Veendam is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder, narrowcasting of via onze website.
Alle medewerkers binnen Fysio Topzorg en MTC Veendam hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang conform AVG wetgeving. Uw persoonsgegevens worden conform ISO-NEN 7510 eisen opgeslagen en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om te weten door wie uw persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van datalekken indien deze bij Fysio Topzorg en/of MTC Veendam opgetreden zijn (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Fysio Topzorg en MTC Veendam heeft hiervoor een Datalek procedure meldplicht.
 • Het recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken bij Fysio Topzorg of indien van toepassing MTC Veendam t.a.v. de functionaris gegevensbescherming (FG). Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De patiëntenrechten conform de Wet Behandel Geneeskundige Overeenkomst ( WBGO ) zijn vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. Klik hier voor meer informatie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysio Topzorg en MTC Veendam hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Verklaring geen gegevens buiten EU. Er worden geen gegevens van buiten EU bij Fysio Topzorg en MTC Veendam vastgelegd.

Klachten over het gebruik uw persoonsgegevens
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de FG van Fysio Topzorg en MTC Veendam. Meer informatie kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens  Komt u er samen met de FG niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan.

 LDF (Landelijke Database Fysiotherapie)

U heeft, via uw fysiotherapeut, toestemming gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor!  HIeronder leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt.

Welke gegevens worden gebruikt?
Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:

- Geboortejaar
- Geslacht
- Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

Hoe werkt het?
Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier.
Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Welke partijen zijn betrokken?
De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:
Mediquest (http://home.mediquest.nl/) zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
IQ healthcare (http://www.iqhealthcare.nl/nl/) om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF (https://www.kngf.nl/ ) is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan.
IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

Hoe veilig zijn de gegevens?
Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

Intrekken van de toestemming
Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

 Heeft u vragen? Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.

KLACHTENFUNCTIONARIS (WKKGZ)

Onze klachtenfunctionaris is Martine van Iren- Egberts.

Maar wanneer is iets nu een klacht? Een goede definitie is “alles waaruit blijkt dat je kunt verbeteren”. Dit kunnen opmerkingen zijn maar ook “echte” klachten.
De patiënt mag van de klachtenfunctionaris verwachten dat deze je te woord staat. De klachtenfunctionaris blijft altijd neutraal.  Alle gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Hij werkt met hoor en wederhoor (indien het een persoon betreft).

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.  Lees meer op: https://www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling/ 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten. Relevante telefoonnummers en adressen staan onderaan. 

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:
de Klachtencommissie van het KNGF
de Commissie van Toezicht van het KNGF
het Regionaal Tuchtcollege van de overheid
In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat u hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest u verderop. 

Waar kunt u naartoe met een klacht over uw fysiotherapeut?Klachtencommissie van het KNGF
Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld. Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt meestal de eigen klachtenregeling van hun werkgever. Dan kunt u bij de instelling zelf terecht.

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht. Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. 

Regionaal Tuchtcollege
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval van na 1 december 1997. Wat kunt u bereiken met een klacht? Waar u uw klacht ook indient, er wordt in elk geval een uitspraak gedaan over de klacht. In alle gevallen wordt uw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een jurist, deskundigen/fysiotherapeuten en, bij de Klachtencommissie, een vertegenwoordiger van de overkoepelende patiëntenorganisatie. De verschillende commissies hebben echter elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen. Klachtencommissie van het KNGF. 

Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagersgericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen. 

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht
Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen.

 Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten.

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Disclaimer

Fysio Topzorg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht, kan Fysio Topzorg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.  Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysio Topzorg. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Fysio Topzorg, alsmede diens toeleverancier van gegevens en de inhoud van links naar websites van derden, zijn niet aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden of problemen door of inherent aan het verspreiden van gegevens via internet.

De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Fysio Topzorg.
Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Mocht u een fout aantreffen, dan zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte brengt met een e-mail: info@fysiotopzorg.nl